ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΤΗ ΝΟΘΗ (ή ιδιάζουσα):

Ανακαλύπτεται όταν το υποκείμενο του ρήματος που ανήκει η μετοχή γίνεται λογικό ποιητικό αίτιο της μετοχής. Ισοδυναμεί με τη συνημμένη μετοχή Αορίστου της αρχαίας ελληνικής και τη συναντάμε πάντα σε αφαιρετική απόλυτη παθητικού Παρακειμένου.

Π.χ.:  Galli, deletis legionibus Romanorum, everterunt urbem Romam.

 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΟΘΗΣ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ

 Βρίσκεται σε Παρακείμενο και εκφράζει το Προτερόχρονο στο παρελθόν.

Αναλύεται σε Χρονική Πρόταση:

 • Cum + ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΥ Ε.Φ
 • Postquam + Οριστική Παρακειμένου Ε.Φ.
 • Το Υποκείμενο της μετοχής γίνεται αντικείμενο του ρήματος σε αιτιατική
 • Το ρήμα που προκύπτει από τη μετοχή βρίσκεται σε ενεργητική φωνή.

Π.χ

Deletis legionibus (21- νόθη αφαιρετική απόλυτη χρονική μτχ- Προτερόχρονο)=

Cum Galli delevIssent legiones.

Postquam Galli deleverunt legiones.

Quibusinteremptis (21- νόθη αφαιρετική απόλυτη χρονική μτχ- Προτερόχρονο)=

 Cum Camillus interemisset eos

Postquam Camillus interemit eos.

Audita salutatione (29- νόθη αφαιρετική απόλυτη χρονική μτχ- Προτερόχρονο)=

Cum Caesar audivisset salutationem.

Postquam Caesar audivit salutationem.

Abiectis armis (34- νόθη αφαιρετική απόλυτη χρονική μτχ- Προτερόχρονο)=

Cum praedones abiecissent arma

Postquam praedones abiecerunt arma.

Occupata urbe (40- νόθη αφαιρετική απόλυτη χρονική μτχ.- Προτερόχρονο)=

Cum Sulla occupavisset urbem

Postquam Sulla occupavit urbem.

Hac re audita (47- νόθη αφαιρετική απόλυτη χρονική μτχ.- Προτερόχρονο)=

Cum Augustus audivisset hanc rem

Postquam Augustus audivit hanc rem.

Admissis amicis (48- νόθη αφαιρετική απόλυτη χρονική μτχ.- Προτερόχρονο)=

Cum Sertorius admisisset amicos

Postquam  Sertorius admisit amicos.

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΤΗ ΓΝΗΣΙΑ (ή κανονική):

Ανακαλύπτεται όταν το υποκείμενο του ρήματος της πρότασης όπου ανήκει η μετοχή δε γίνεται λογικό ποιητικό αίτιο της μετοχής.

Π.χ.: occiso Scribiniano Paetus Romam trahebatur (23)= όταν σκοτώθηκε ο Σκριβωνιανός, ο Παίτος συρόταν σιδηροδέσμιος στη Ρώμη.

 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΝΗΣΙΑΣ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ:

 Α) Αν είναι μετοχή Ενεστώτα (σύγχρονο στο παρελθόν) αναλύεται σε:

Cum + Υποτακτική Παρατατικού

Β) Αν είναι μετοχή Παρακειμένου (προτερόχρονο στο παρελθόν) αναλύεται σε:

 • Cum + Υποτακτική Υπερσυντελίκου Π.Φ
 • Postquam + Οριστική Παρακειμένου Π.Φ
 • Το υποκείμενο της μετοχής γίνεται υποκείμενο του ρήματος σε ονομαστική πτώση.
 • Το ρήμα που προκύπτει από τη μετοχή Παρακειμένου είναι σε παθητική φωνή.

Π.χ.:

OccisoScriboniano (23- Γνήσια αφαιρετική απόλυτη χρονική μτχ- Προτερόχρονο)=

Cum Scribonianus ocissus esset.

Postquam Scribinianus ocissus est.

Interceptaepistula (45- Γνήσια αφαιρετική απόλυτη υποθετική μτχ- Προτερόχρονο- Εξαρτημένος υποθετικός λόγος)

Υ: Si intercepta sit                   Α: ne cognoscantur

Υ: Si intercepta erit                 Α: ne cognoscantur.

ΙΔΙΟΜΟΡΦΗ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ:

Αναλύεται σε Χρονική Πρόταση:

 • Cum( Χρονικός) + Οριστική Παρατατικού του sum
 • Cum(Ιστορικός) + Υποτακτική Παρατατικού του sum.
 • Dum+ Οριστική Ενεστώτα (συνεχιζόμενη πράξη)

Π.χ.:

Marco Tullio Cicerone et Gaio Antonio consulibus (19)

Cum Marcus Tullius Cicero et Gaius Antonius consules errant

Cum  Marcus Tullius Cicero et Gaius Antonius consules essent.

Brenno duce (21)

Cum Brennus dux erat

Cum Brennus dux esset.

Dum Brennus dux est

Patre imperatore (30)

Cum pater imperator erat

Cum pater imperator esset.