ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΑΡΧΑΙΑ - ΝΕΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

imitor

Imitate (αγγλ) –imiter (γαλλ.)

nostros

ἡμεῖς, ἡμᾶς

numerus

νούμερο

Number (αγγλ.)

alius

άλλος

qui

Ιωνική- Δωρική διάλεκτο: τέο (γενική της ερωτηματικής αντωνυμίας τις)- πόθι (Ερωτηματικό ποιητικό επίρρημα αντί που, ποι)

respublica

ρεπουμπλικάνος

Republican (αγγλ.), republicain (γαλλ.)

 stabilio

 stabilis

 Stabilize (αγγλ.) stabilizer (γαλλ.)

in

 

ἐν, ένι , ἐντός

deus

 diu

 Δίας, ευδία, εύδιος

 Dieu (γαλλ.), dios (ισπ.=θεός), dias (ισπ. =μέρα).

immortalis

 Mors, morior

 Βροτός, άμβροτος (=αθάνατος)

 Immortal (αγγλ.) Immortel (γαλλ.)

coetus

 Cum+ eo

 Σύν+ εἶμι

amo

 amor

 ὄμνυμι 

 Amour (γαλλ.), amore (ιταλ.)

patria

 Πατρίς, πατριώτης

 Patriot (αγγλ.), patrie (γαλλ.)

Pareo

Πέπρωται

Parieren (γερμ)= υπακούω

consulo

consul

εἷλον 

Consul (αγγλ)= πρόξενος

bonum

beneficium

 Μπουνάτσα

 Bonus (αγγλ), bonne (γαλλ), buono (ιταλ).

praesens

Prae+ sum

 Παρά, πάρα, + ειμί

 Present (αγγλ.)

neglego

Nec + lego

 Λέγω, έλεξα, λόγος

 Neglect (αγγλ.)

fructus

 φρούτο

 Fruit (αγγλ. Γαλλ.)

optimus

 Οπτιμισμός, οπτιμιστής

 Optimist (αγγλ)

volo

 βούλομαι

 Volere (ιταλ) Vouloir (γαλλ)

fero

 Φέρω, φορά, φερνή

 Confer(αγγλ)

corpus

 Κορσές (γαλλ.)

 Corps (γαλλ), corpse (αγγλ)

magnus

Magnificus magnitudo

 μέγας

 Magnificent (αγγλ), magno (ιτ)

que

 τε

homo

 ουμανισμός

 Human, humanism (αγγλ), homme (γαλλ), uomo (ιτ)

animus

 Άνεμος, ανιμισμός

 Animus (ψυχή)

motus

moveo

 Μοτέρ, μοτοσικλέτα (γαλλ)

 Move, motion (αγγλ)

et

 Έτι

sempiterna

semper

 ἅπαξ

 Sempiternel (γαλλ)= αιώνιος.