Να αναγνωρίσετε τις μετοχές και να τις αναλύσετε σε ισοδύναμες δευτερεύουσες προτάσεις.

  1. Porcia, Bruti uxor, cum viri sui consilium de interficiendo Caesare cognovisset, cultellum tonsorium quasi unguium resecandorum causa poposcit eoque velut forte elapso se vulneravit.
  2. Clamōre deinde ancillarum in cubiculum vocatus Brutus ad eam obiurgandam venit, quod tonsoris praeripuisset officium.
  3. Cui secreto Porcia «non est hoc» inquit «temerarium factum meum, sed certissimum indicium amoris mei erga te tale consilium molientem:

Δήλωση του σκοπού και μετατροπή του σε ισοδύναμες συντακτικά δομές – γερουνδιακή έλξη

  1. Porcia […] cultellum […] unguium resecandorum causā poposcit.
  2. Brutus ad eam obiurgandam venit

ΣΥΜΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

Να συμπτύξετε τις ακόλουθες υπογραμμισμένες προτάσεις σε μετοχικές φράσεις.

  1. Porcia, Bruti uxor, cum viri sui consilium de interficiendo Caesare cognovisset, cultellum tonsorium quasi unguium resecandorum causa poposcit eoque velut forte elapso se vulneravit.
  2. Clamōre deinde ancillarum in cubiculum vocatus Brutus ad eam obiurgandam venit, quod tonsoris praeripuisset officium.

ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

Να αναγνωριστούν οι Υποθετικοί λόγοι και να τους τρέψετε στα άλλα είδη.

  • Experiri enim volui, quam aequo animo me ferro essem interemptura, si tibi consilium non ex sententiā cessisset