Σενάριο Λογοτεχνίας Α΄ Λυκείου- Τσαχτσαρλή Αικατερίνη

Γνωστικό αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία Α΄ Λυκείου

Ιδιαίτερη Περιοχή του γνωστικού αντικειμένου: «Σατιρικά γυμνάσματα»

Κ. Παλαμάς- Παράδοση και Μοντερνισμός.

Τόπος διεξαγωγής σεναρίου: Εργαστήριο Πληροφορικής

Χρησιμοποιούμενα εργαλεία : Διαδίκτυο, Λογισμικό παρουσίασης, προβολέας, ηλεκτρονικά φύλλα εργασίας

Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ:

Η επιλογή του κειμένου και ο τρόπος προσέγγισής του είναι συμβατά με τα ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ του μαθήματος. Η διδασκαλία του ποιήματος : «Σατιρικά γυμνάσματα» έδωσε την ευκαιρία και το έναυσμα στους μαθητές να διερευνήσουν διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας με το κείμενο και ενθάρρυνε την ευαισθητοποίησή τους απέναντι σε θέματα κοινωνικού και πολιτικού προβληματισμού. Βοήθησε να διαμορφώσουν προσωπικές εκτιμήσεις και αξιολογήσεις μέσα από την ιστορική αναδρομή στις συνθήκες που επικρατούσαν την εποχή της σατιρικής ποιητικής δημιουργίας του Παλαμά. Παράλληλα η λογοτεχνική έκφραση αντιμετωπίστηκε στα πλαίσια της διάθεσης ενός δημιουργού να αφυπνίσει συνειδήσεις και να καυτηριάσει τη διάβρωση των αξιών. Συγχρόνως αξιοποιήθηκαν σύγχρονες τεχνικές διδασκαλίας και μάθησης.

Συμβατότητα με τις αρχές και τους στόχους των νέων προγραμμάτων σπουδών του Νέου Σχολείου:

Η διδακτική προσέγγιση του ποιήματος του Παλαμά «Σατιρικά γυμνάσματα» ήταν συμβατή με τις αρχές και τους στόχους των νέων προγραμμάτων σπουδών του Νέου Σχολείου καθώς οι μαθητές μυήθηκαν σε ερευνητικές διαδικασίες και διεργασίες, σχεδίασαν και μεθόδευσαν διερευνήσεις, ανάλυσαν και συνέθεσαν τα δεδομένα, κατανόησαν ιδέες και συνεργάστηκαν για να ολοκληρώσουν τις ερευνητικές τους προσπάθειες. Ευνοήθηκε η αλληλεπίδραση και καλλιεργήθηκε η επικοινωνία του μαθητικού συνόλου. Αξιοποιήθηκαν προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες τους ενώ προωθήθηκε η ψηφιακή επικοινωνία σε ισορροπία με τις κλασικές μορφές «προφορικότητας» και «εγγραμματοσύνης».

Γενικός Σκοπός:

Η ουσιαστική επικοινωνία των μαθητών με το επιλεγμένο λογοτεχνικό κείμενο. Η σατιρική ποίηση δεν είναι απλώς μια εξωτερίκευση εσωτερικών σκέψεων και διαθέσεων αλλά επιφορτίζεται και το βάρος του κριτικού σχολιασμού με απώτερο σκοπό να καυτηριάσει ό,τι είναι λανθασμένο και οδηγεί σε αποσάθρωση ιδεών και αξιών. Οι μαθητές θα διαπιστώσουν ότι ακόμη και η σκληρή, συναισθηματικά φορτισμένη κριτική, μπορεί να ενταχθεί στο πλαίσιο της λογοτεχνικής παραγωγής και δημιουργίας.

Επιμέρους Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη μαθησιακή διαδικασία:

1. Να γνωρίσουν τον Παλαμά και την ιδιαίτερη ποιητική του φυσιογνωμία.

2. Να σχολιαστεί η πρόθεση του ποιητή να αφυπνίσει τις συνειδήσεις, καυτηριάζοντας πολιτικά πρόσωπα της εποχής και στηλιτεύοντας τα κακώς κείμενα της ελληνικής κοινωνίας.

3. Να διερευνηθούν τα συναισθήματα του ποιητή με δεδομένους τους οξύτατους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποιεί

4. Να διαφανεί η διαφορά τόνου ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο ποίημα.

5. Να εντοπίσουν στοιχεία παρνασσιακά στα «Σατιρικά γυμνάσματα» και η σταδιακή μετεξέλιξη στο συμβολισμό στο ποίημα η «Αγορά»

6. Να διερευνήσουν το ιστορικό, κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο διαμορφώθηκε η σάτιρα του Παλαμά.

7. Να εξεταστεί συγκριτικά με το ποίημα του Γ.Σουρή «Ο Ρωμιός»

8. Να γνωρίσουν τη θέση του ποιητή απέναντι στο ζήτημα του δημοτικισμού.

9. Να προβληματιστούν για τη διαχρονικότητα των προβληματισμών του ποιητή.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

 • Να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές την ομαδική συνεργασία.

 • Να εξοικειωθούν με τη διερευνητική και βιωματική μάθηση

 • Να καλλιεργήσουν την ικανότητα να αξιοποιούν και να αξιολογούν τις πληροφορίες ως προς τη χρησιμότητά τους

 • Με την επεξεργασία του κειμένου να θέσουν σε εγρήγορση την κριτική τους ικανότητα και να αυτενεργήσουν

 • Να αξιοποιήσουν τις εμπειρίες και τα βιώματά τους και να καλλιεργήσουν ατομικές και κοινωνικές αξίες και αρχές.

ΣΤΟΧΟΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

 • Να αναπτύξουν και να αξιοποιήσουν οι μαθητές δεξιότητες για αναζήτηση, χρήση και αξιολόγηση πληροφοριών στο διαδίκτυο.

 • Να λειτουργήσουν συνεργατικά για την παραγωγή λόγου με τη χρήση του επεξεργαστή κειμένου.

 • Να κατηγοριοποιούν δεδομένα και στοιχεία σε πίνακα στον επεξεργαστή κειμένου

 • Να εξοικειωθούν με τη χρήση των πολυμέσων ώστε να απολαύσουν αισθητικά το διήγημα με μια εμπλουτισμένη ερμηνευτική προσέγγιση.

 • Να επιτευχθεί η αυτονόμηση του μαθητή στην πορεία του προς τη γνώση μέσα από τη διερευνητική και συνεργατική μορφή μάθησης

 • Να μετασχηματιστεί ο παραδοσιακός ρόλος του δασκάλου από καθοδηγητή σε συντονιστή-διευκολυντή στην προσέγγιση του ποιητικού κειμένου.

Εκπαιδευτικά λογισμικά και υπηρεσίες των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ):

Αξιοποιήθηκαν οι υπηρεσίες των τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας για να εμπλουτιστεί το διδακτικό και μαθησιακό περιβάλλον αλλά και για να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές να αυτενεργήσουν και με κριτική αντίληψη να ανασυνθέσουν και να δημιουργήσουν δικό τους πρωτότυπο προϊόν που απαίτησε για την παραγωγή του την ανάπτυξη ομαδοσυνεργατικής προσπάθειας

Εκτιμώμενη διάρκεια: τέσσερις (4) διδακτικές ώρες.

Προτεινόμενη Εκπαιδευτική Μέθοδος:

Οι μαθητές βρίσκονται στο χώρο του σχολικού εργαστηρίου της Πληροφορικής και είναι χωρισμένοι σε 4 ομάδες των πέντε ατόμων, με κατανεμημένους ρόλους (πλοηγός στο διαδίκτυο, συλλέκτης πληροφοριών, γραμματέας-κειμενογράφος, παρουσιαστής, σύνδεσμος με άλλες ομάδες). Εφαρμόζεται η ομαδοσυνεργατική μέθοδος με στόχο την ενθάρρυνση των μαθητών στην ανακαλυπτική και διερευνητική προσέγγιση της γνώσης.

Διδακτικό υλικό – Τεχνολογικά εργαλεία:

Χρησιμοποιήθηκαν οι υπολογιστές στην αίθουσα Πληροφορικής του σχολείου, φυλλομετρητής, λογισμικά επεξεργασίας κειμένου (MS Word) και πολυμεσικής παρουσίασης (MS Power Point). Ως διαδικτυακές πηγές αξιοποιήθηκαν οι ιστότοποι:

Ανάπτυξη σεναρίου διδασκαλίας

Α΄Φάση:

Πρώτη διδακτική ώρα:

Αφόρμηση: Ο εκπαιδευτικός αξιοποιεί τη τεχνική του καταιγισμού των ιδεών (Brainstorming) και θέτει στην ολομέλεια ερωτήματα για τη λέξη σάτιρα και την ερμηνεία της. Μέσα από τη διαδικασία του κατευθυνόμενου διάλογου γίνεται αναγωγή και στις λέξεις σάτυρος και σατυρικό δράμα που είναι γνωστές στους μαθητές της Α΄ λυκείου από την εισαγωγή του μαθήματος της Αρχαίας ελληνικής γλώσσας από μετάφραση στην τρίτη γυμνασίου. Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός προτρέπει τους μαθητές στα πλαίσια των ομάδων τους να αναζητήσουν την ερμηνεία των όρων στο ηλεκτρονικό λεξικό στην διαδικτυακή διεύθυνση:

http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html. Θα πρέπει να επιλέξουν από το οριζόντιο μενού πλοήγησης την ενότητα Νέα ελληνική και την κατηγορία ΕργαλείαàΗλεκτρονικά ΛεξικάàΛεξικό της κοινής νεοελληνικής. Θα πληκτρολογήσουν στην αναζήτηση τις λέξεις σατυρικός και σατιρικός και θα εντοπίσουν τη σημασιολογική διαφορά τους.

Οι ομάδες θα προχωρήσουν στη συνέχεια στην ηλεκτρονική διεύθυνση :

http://digitalschool.minedu.gov.gr

και θα επιλέξουν από το κάθετο μενού στη δεξιά πλευρά της οθόνης με τίτλο Ψηφιακά μαθήματα την κατηγορία Γενικό ΛύκειοàΑ΄ Λυκείου και στη συνέχεια το εικονίδιο με το σχολικό εγχειρίδιο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α΄ Λυκείου. Από τις Επιλογές Μαθήματος θα επιλέξουν την κατηγορία Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (Α΄ Γενικού Λυκείου) -Βιβλίο μαθητή (Εμπλουτισμένο). Από την αναζήτηση στα Περιεχόμενα θα επιλέξουν Κ.Παλαμάς, «Σατιρικά γυμνάσματα». Θα διαβάσουν το ποίημα και θα προσέξουν τα υπερκείμενα. Επίσης θα επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://xantho.lis.upatras.gr/test2.php?art=21691 για να δουν τη δημοσίευση των Σατιρικών γυμνασμάτων από το Νουμά.

Οι ομάδες σε κοινό φύλλο εργασίας θα διερευνήσουν τα ερωτήματα: (α΄ ποίημα) Ποιους χαρακτηρισμούς αποδίδει ο ποιητής στους Έλληνες του 1909 και με ποια εκφραστικά σχήματα το πετυχαίνει. Ποια είναι η στάση των καθοδηγητών του όχλου απέναντι στις προτάσεις των προοδευτικών μεταρρυθμίσεων; (β΄ ποίημα) Με ποια στοιχεία του ποιήματος δηλώνεται η ιδεολογική παρακμή; Ποια συναισθήματα εκφράζει ο ποιητής στα δύο σατιρικά του ποιήματα; Υπάρχει διαφοροποίηση στον τόνο της έκφρασής του ανάμεσα στα ποιήματα;

Β΄ Φάση

Δεύτερη διδακτική ώρα:

Οι ομάδες στο πρώτο φύλο εργασίας τους επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση www.potheg.gr και επιλέγουν από το κάθετο μενού στην αριστερή πλευρά της οθόνης τους την ενότητα Θησαυρός. Στη συνέχεια θα επιλέξουν τη λέξη Τερτσίνα και έπειτα τον όρο Παρνασσισμός. Θα καταγράψουν στον κειμενογράφο στοιχεία από τα ποιήματα που επιβεβαιώνουν τους όρους που διάβασαν. Στο δεύτερο φύλλο εργασίας τους επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση : http://www.snhell.gr/references/quotes/writer.asp?id=301 και μελετούν το ποίημα του Σουρή «Ο Ρωμιός». Οι ομάδες καλούνται να διερευνήσουν σε συγκριτική συνεξέταση με τα δύο σατιρικά ποιήματα του Παλαμά ποια είναι η εικόνα και τα χαρακτηριστικά του Έλληνα. Στη συνέχεια θα γράψουν στον κειμενογράφο ένα δικό τους σατιρικό κείμενο (ποιητικό ή πεζό) για τα χαρακτηριστικά του σημερινού Έλληνα.

Γ΄ Φάση

Τρίτη Διδακτική ώρα:

Δίνονται διαφορετικά φύλλα εργασίας σε κάθε ομάδα που καλείται να διερευνήσει και ένα ξεχωριστό υποθέμα. Η πρώτη ομάδα είναι οι Ιστορικοί και θα αναζητήσει πληροφορίες για την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα και το έργο του Χαρίλαου Τρικούπη στη διεύθυνση : http://el.wikipedia.org

και στη συνέχεια θα μελετήσει πρόσθετα στοιχεία στην διαδικτυακή διεύθυνση

http://www.tovima.gr/books-ideas/article/?aid=311391

για να διερευνήσει το ερώτημα αν ήταν δικαιολογημένοι οι αφορισμοί του όχλου προς αυτόν. Η δεύτερη ομάδα είναι οι Γλωσσολόγοι και θα ασχοληθεί με το κίνημα του δημοτικισμού. Θα επισκεφθεί την ηλεκτρονική διεύθυνση :

http://www.sansimera.gr/articles/27 για να μελετήσει τα Ευαγγελικά (τις διαμάχες των αρχαϊστών και των δημοτικιστών). Επίσης θα επισκεφθεί τη διεύθυνση:

http://greeklinguistics.blogspot.com/2011/02/blog-post_28.html για να μελετήσει την άποψη του Ψυχάρη για τη γλώσσα. Το ερώτημα που θα διερευνήσει είναι ποια είναι η θέση του Παλαμά για τη γλώσσα και από ποια σημεία του ποιήματος διαφαίνονται αυτές οι απόψεις. Η τρίτη ομάδα είναι οι Καλλιτέχνες θα αναζητήσουν στη μηχανή αναζήτησης της google εικόνες για τον ποιητή και θα δημιουργήσουν μια παρουσίαση με το πιο αντιπροσωπευτικό υλικό για τη φυσιογνωμία του. Η τέταρτη ομάδα είναι οι Στοχαστές που θα επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύθυνση :

Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού- Κ.Π.Καβάφης

για να διαβάσουν και να ακούσουν την απαγγελία του ποιήματος του Καβάφη «Αλεξανδρινοί βασιλείς». Θα διερευνήσουν το γεγονός ότι ο Παλαμάς στα «Σατιρικά γυμνάσματα» στηλιτεύει με την ποίησή του τη διάβρωση των αξιών και των ιδεών, τη χειραγώγηση ενός αδιάφορου συνόλου και τον πολιτιστικό σκοταδισμό. Ο Καβάφης αξιοποιώντας την ιδιαίτερη ποιητική του έκφραση δίνει με αφορμή ένα ιστορικό γεγονός μια ανάλογη κατάσταση. Οι μαθητές καλούνται να εντοπίσουν αυτές τις θεματικές αναλογίες και τη διαχρονικότητά τους.

Δ΄ Φάση

Τέταρτη διδακτική ώρα

Οι ομάδες εργάζονται με κοινό φύλλο εργασίας και επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση: Πύλη για την Ελληνική γλώσσα για να διαβάσουν το ποίημα του Κωστή Παλαμά «Αγορά». Διερευνούν το ερώτημα ποιος είναι ο αντίκτυπος των κοινωνικών συνθηκών της παρακμής και της αδιαφορίας που καυτηρίασε ο ποιητής στα «Σατιρικά γυμνάσματα» στη συνείδηση του πνευματικού ανθρώπου εκείνης της εποχής όπως αποδίδεται στο έργο η «Αγορά». Στο δεύτερο φύλλο εργασίας τους επισκέπτονται τη διεύθυνση: www.potheg.gr και αξιοποιούν από το Θησαυρό τον ορισμό της έννοιας συμβολισμός. Στη συνέχεια διερευνούν το ερώτημα αν διακρίνονται στοιχεία συμβολισμού στο ποίημα η «Αγορά». Οι ομάδες θα καταγράψουν τις απαντήσεις τους στον κειμενογράφο και θα τις ανακοινώσουν στην ολομέλεια ώστε να ακολουθήσει κριτικός αναστοχασμός από όλα τα μέλη.

 

.

1η διδακτική ώρα

Φύλλο εργασίας κοινό για όλες τις ομάδες

 

Α)

 • Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση:
  http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html.

 • Επιλέξτε από το οριζόντιο μενού πλοήγησης την ενότητα Νέα ελληνική και την κατηγορία ΕργαλείαΗλεκτρονικά Λεξικά Λεξικό της κοινής νεοελληνικής.

 • Πληκτρολογείστε στην αναζήτηση τις λέξεις σατυρικός και σατιρικός και εντοπίστε τη σημασιολογική διαφορά τους.

Β)

 • Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση : http://digitalschool.minedu.gov.gr

 • Επιλέξτε από το κάθετο μενού στη δεξιά πλευρά της οθόνης με τίτλο Ψηφιακά μαθήματα την κατηγορία Γενικό ΛύκειοΑ΄ Λυκείου και στη συνέχεια το εικονίδιο με το σχολικό εγχειρίδιο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α΄ Λυκείου. Από τις Επιλογές Μαθήματος να επιλέξετε την κατηγορία Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (Α΄ Γενικού Λυκείου) -Βιβλίο μαθητή (Εμπλουτισμένο). Από την αναζήτηση στα Περιεχόμενα επιλέξτε Κ.Παλαμάς, «Σατιρικά γυμνάσματα».

 • Να διαβάσετε το ποίημα και να προσέξετε τα υπερκείμενα.

 • Επισκεφθείτε: http://xantho.lis.upatras.gr/test2.php?art=21691 για να δείτε τη δημοσίευση των Σατιρικών γυμνασμάτων από το Νουμά.

Εργασία

Να αξιοποιήσετε τον κειμενογράφο για να καταγράψετε τις απαντήσεις σας στα εξής ερωτήματα:

(α΄ποίημα )

 1. Ποιους χαρακτηρισμούς αποδίδει ο ποιητής στους Έλληνες του 1909 και με ποια εκφραστικά σχήματα το πετυχαίνει;

 2. Ποια είναι η στάση των καθοδηγητών του όχλου απέναντι στις προτάσεις των προοδευτικών μεταρρυθμίσεων;

(β΄ ποίημα)

 1. Με ποια στοιχεία του ποιήματος δηλώνεται η ιδεολογική παρακμή;

 2. Ποια συναισθήματα εκφράζει ο ποιητής στα δύο σατιρικά του ποιήματα;

 3. Υπάρχει διαφοροποίηση στον τόνο της έκφρασής του ανάμεσα στα ποιήματα;

.

2η Διδακτική ώρα

1ο Φύλλο εργασίας κοινό για όλες τις ομάδες

 • Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση :www.potheg.gr

 • Επιλέξτε από το κάθετο μενού στην αριστερή πλευρά της οθόνης σας την ενότητα Θησαυρός.

 • Επιλέξτε τη λέξη Τερτσίνα και έπειτα τον όρο Παρνασσισμός.

Εργασία

 • Να εισάγετε πίνακα στον κειμενογράφο με τους όρους και τα βασικά χαρακτηριστικά τους που εντοπίσατε στο Θησαυρό των λέξεων.

 • Να καταγράψετε στοιχεία από τα ποιήματα που αντιστοιχούν στους όρους που επεξεργαστήκατε

.

2ο Φύλλο εργασίας κοινό για όλες τις ομάδες

 • Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση :
  http://www.snhell.gr/references/quotes/writer.asp?id=301

 • Μελετήστε το ποίημα του Σουρή «Ο Ρωμιός».

 • Αντιγράψτε στον κειμενογράφο τα ποιήματα «Ρωμιός» και «Σατιρικά γυμνάσματα»

 • Υπογραμμίστε τους στίχους που αποδίδουν την εικόνα και τα χαρακτηριστικά των Ελλήνων την εποχή των ποιητών.

Εργασία

 • Να γράψετε στον κειμενογράφο ένα δικό σας σατιρικό (ποιητικό ή πεζό) κείμενο που να καυτηριάζει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του σημερινού Έλληνα.


.3η Διδακτική ώρα

Φύλλο εργασίας διαφορετικό για τις ομάδες

 

Ιστορικοί

Να αναζητήσετε πληροφορίες για την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα και το έργο του Χαρίλαου Τρικούπη στις διευθύνσεις:

Εργασία

 • Καταγράψτε στον κειμενογράφο τις αντιδράσεις του όχλου και τους χαρακτηρισμούς που αποδίδονται στους εκφραστές της πολιτικής του Τρικούπη, μέσα στο ποίημα

 • Αξιολογείστε αν ήταν δικαιολογημένοι αυτοί οι αφορισμοί.

Γλωσσολόγοι

 • Να επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση:
  http://www.sansimera.gr/articles/27

 • Να μελετήσετε τα Ευαγγελικά (τις διαμάχες των αρχαϊστών και των δημοτικιστών).

 • Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση :
  http://greeklinguistics.blogspot.com/2011/02/blog-post_28.html

 • Να μελετήσετε την άποψη του Ψυχάρη για τη γλώσσα.

Εργασία

 • Να καταγράψετε στον κειμενογράφο:

  • Ποια είναι η θέση του Παλαμά για τη γλώσσα;

  • Από ποια σημεία του ποιήματος διαφαίνονται αυτές οι απόψεις;

Καλλιτέχνες

Εργασία

 • Να δημιουργήσετε μια παρουσίαση – PowerPoint με το πιο αντιπροσωπευτικό υλικό εικόνων για τη φυσιογνωμία του ποιητή.

Στοχαστές

 • Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού- Κ.Π.Καβάφης

 • Να διαβάσετε και να ακούσετε την απαγγελία του ποιήματος του Καβάφη «Αλεξανδρινοί βασιλείς».

 • Να αντιγράψετε στον κειμενογράφο το ποίημα του Καβάφη.

 • Επισκεφθείτε τη διεύθυνση: http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=149821 για να μελετήσετε την αντιπαλότητα του Παλαμά με τον Καβάφη.

Εργασία

 • Να συγκρίνετε τις θεματικές αναλογίες των δύο ποιημάτων και να καταγράψετε στον κειμενογράφο τη διαχρονικότητα των σκέψεων των ποιητών.

 

.4η Διδακτική ώρα

1ο Φύλλο εργασίας κοινό για τις ομάδες

 • Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση:Πύλη για την Ελληνική γλώσσα

 • Να διαβάσετε το ποίημα του Κωστή Παλαμά «Αγορά».

 • Να το αντιγράψετε στον επεξεργαστή κειμένου

 • Να χρωματίσετε με κόκκινο χρώμα στίχους και λέξεις που αποδίδουν τη συναισθηματική κατάσταση του ποιητή.

Εργασία

 • Να γράψετε στον κειμενογράφο ποιος είναι ο αντίκτυπος των κοινωνικών συνθηκών της παρακμής και της αδιαφορίας που καυτηρίασε ο ποιητής στα «Σατιρικά γυμνάσματα» στη συνείδηση του πνευματικού ανθρώπου εκείνης της εποχής όπως αποδίδεται στο έργο η «Αγορά».

.

2ο Φύλλο εργασίας κοινό για τις ομάδες

 • Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: www.potheg.gr

 • Επιλέξτε από το κάθετο μενού την ενότητα Θησαυρός

 • Από την κατηγορία Ρεύμα επιλέξτε την έννοια Συμβολισμός

Εργασία

 • Να εισάγετε στον επεξεργαστή κειμένου πίνακα με τα βασικά χαρακτηριστικά του λογοτεχνικού ρεύματος του συμβολισμού

 • Να διερευνήσετε και να καταγράψετε στοιχεία συμβολισμού στο ποίημα του Παλαμά «Αγορά»