2010 δ. Αρχαία Ελληνικά (Επαναληπτικές Εσπερινών)


ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Πλάτωνος, Πολιτεία 617c-e

(15)Ἄλλας δὲ καθημένας (...) θεὸς ἀναίτιος.»

Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του αποσπάσματος: «Ἄλλας δὲ καθημένας ... βῆμα ὑψηλὸν εἰπεῖν». Μονάδες 10

Β.1. Να σχολιάσετε τη σειρά των λέξεων στην πρώτη πρόταση του λόγου του προφήτη: «Ἀνάγκης θυγατρὸς κόρης Λαχέσεως λόγος». Μονάδες 15

Β.2. Ποια άποψη προβάλλει ο Πλάτωνας με την αντίθεση «Αἰτία ἑλομένου· θεὸς ἀναίτιος»; Μονάδες 15

Β.3. Τι γνωρίζετε για τη διαλεκτική μέθοδο του Σωκράτη; Μονάδες 10

Β.4. Για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις να γράψετε στο τετράδιό σας μία λέξη του κειμένου ετυμολογικά συγγενή: επιγονατίδα, αποκληρώνω, δεισιδαιμονία, οικοδέσποινα, ατιμία. Μονάδες 10
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Λυσίου, Κατὰ Ἐργοκλέους ἐπίλογος 12-13

Οἶμαι δ’ Ἐργοκλέα, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, περὶ μὲν Ἁλικαρνασσοῦ καὶ περὶ τῆς ἀρχῆς καὶ περὶ τῶν αὑτῷ πεπραγμένων οὐκ ἐπιχειρήσειν ἀπολογεῖσθαι, ἐρεῖν δὲ ὡς ἀπὸ Φυλῆς κατῆλθε καὶ ὡς δημοτικός ἐστι [...]. ἐγὼ δέ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, <οὐ> τὴν αὐτὴν γνώμην ἔχω περὶ τῶν τοιούτων, ἀλλ’ ὅσοι μὲν ἐλευθερίας καὶ τοῦ δικαίου ἐπιθυμοῦντες καὶ τοὺς νόμους ἰσχύειν βουλόμενοι καὶ τοὺς ἀδικοῦντας μισοῦντες τῶν ὑμετέρων κινδύνων μετέσχον, οὐ πονηροὺς εἶναι πολίτας, οὐδὲ ἀδίκως τούτοις φημὶ ἂν εἶναι ὑπόλογον τὴν ἐκείνων φυγήν· ὅσοι δὲ κατελθόντες ἐν δημοκρατίᾳ τὸ μὲν ὑμέτερον πλῆθος ἀδικοῦσι, τοὺς δὲ ἰδίους οἴκους ἐκ τῶν ὑμετέρων μεγάλους ποιοῦσι, πολὺ μᾶλλον αὐτοῖς προσήκει ὀργίζεσθαι ἢ τοῖς τριάκοντα.
κατέρχομαι= ξαναγυρίζω στην πατρίδα
δημοτικός= δημοκρατικός
τὸ ὑμέτερον πλῆθος= εσάς τους δημοκρατικούς

Γ.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του κειμένου. Μονάδες 20

Γ.2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: τῶν πεπραγμένων: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού του αρσενικού γένους στη μετοχή του παθητικού αορίστου. κατῆλθε: την οριστική παρακειμένου στο ίδιο πρόσωπο. τοιούτων: την ονομαστική του ενικού αριθμού του θηλυκού γένους. μετέσχον: το γ΄ πρόσωπο του ενικού αριθμού προστακτικής του ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή. πολίτας: την κλητική του ενικού αριθμού. φημί: το β΄ πρόσωπο του ενικού αριθμού στον παρατατικό. πλῆθος: τη δοτική του ενικού αριθμού. μεγάλους: την κλητική του ενικού αριθμού του αρσενικού γένους στον συγκριτικό βαθμό. μᾶλλον: τον υπερθετικό βαθμό του επιρρήματος. ὀργίζεσθαι: το απαρέμφατο του παθητικού μέλλοντα. Μονάδες 10

Γ.3. α. Να χαρακτηρίσετε πλήρως τη συντακτική λειτουργία των παρακάτω όρων: αὑτῷ, περὶ τῶν τοιούτων, τοὺς νόμους, κινδύνων, πονηρούς, ὀργίζεσθαι. (μονάδες 6) β. «ὡς δημοτικός ἐστι»: Να αναγνωρίσετε το είδος της πρότασης και να προσδιορίσετε τον συντακτικό της ρόλο. (μονάδες 4) Μονάδες 10