2008 δ. Αρχαία Ελληνικά (Επαναληπτικές Εσπερινών)


Διδαγμένο κείμενο
Πλάτων, Πολιτεία 615C-616Α (Ενότητα 14)
Αρδιαίος ο τύραννος

(14) Ἔφη γὰρ δὴ παραγενέσθαι (...) εἰς τὸν Τάρταρον ἐμπεσούμενοι ἄγοιντο.»

Α. Από το παραπάνω κείμενο να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το απόσπασμα: «Ἐθεασάμεθα γὰρ οὖν ... ἐμπεσούμενοι ἄγοιντο.» Μονάδες 10

Β.1. Πώς δικαιολογείται η βαρύτατη ποινή που επιβλήθηκε στον Αρδιαίο και σε τι αποσκοπεί αυτή; Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με αναφορές στο κείμενο. Μονάδες 15

Β.2. «Ἔφη γὰρ δὴ ... ἐπιχειροῖ ἀνιέναι»: Να επισημάνετε τα εκφραστικά μέσα στα οποία στηρίζεται η αφήγηση στο συγκεκριμένο χωρίο. Μονάδες 15

Β.3. Ποια είναι τα στάδια αγωγής των φυλάκων σύμφωνα με τον Πλάτωνα; Μονάδες 10

Β.4. Να γράψετε στο τετράδιό σας δύο ετυμολογικά συγγενείς λέξεις της αρχαίας ή της νέας ελληνικής, απλές ή σύνθετες, για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: ἐγεγόνει, εἰπεῖν, ἐθεασάμεθα, πεπονθότες, ἀναβήσεσθαι. Μονάδες 10
Γ. Αδίδακτο κείμενο
Ισοκράτης, Νικοκλῆς §§ 5-7

Τοῖς μὲν γὰρ ἄλλοις οἷς ἔχομεν οὐδὲν τῶν ζῴων διαφέρομεν, ἀλλὰ πολλῶν καὶ τῷ τάχει καὶ τῇ ῥώμῃ καὶ ταῖς ἄλλαις εὐπορίαις καταδεέστεροι τυγχάνομεν ὄντες· ἐγγενομένου δ’ ἡμῖν τοῦ πείθειν ἀλλήλους καὶ δηλοῦν πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς, περὶ ὧν ἂν βουληθῶμεν, οὐ μόνον τοῦ θηριωδῶς ζῆν ἀπηλλάγημεν ἀλλὰ καὶ συνελθόντες πόλεις ᾠκίσαμεν καὶ νόμους ἐθέμεθα καὶ τέχνας εὕρομεν, καὶ σχεδὸν ἅπαντα τὰ δι’ ἡμῶν μεμηχανημένα λόγος ἡμῖν ἐστὶν ὁ συγκατασκευάσας. οὗτος γὰρ περὶ τῶν δικαίων καὶ τῶν ἀδίκων καὶ τῶν καλῶν καὶ τῶν αἰσχρῶν ἐνομοθέτησεν.
εὐπορία = ικανότητα
μηχανῶμαι = επινοώ

Γ.1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το παραπάνω κείμενο. Μονάδες 20

Γ.2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: οἷς: την ονομαστική πληθυντικού αριθμού του θηλυκού γένους. εὐπορίαις: τη γενική πληθυντικού αριθμού. ὄντες: τη δοτική ενικού αριθμού του ίδιου γένους. ἡμῖν: την αιτιατική πληθυντικού αριθμού του β΄ προσώπου. πείθειν: το γ΄ πρόσωπο ενικού αριθμού ευκτικής μέλλοντα στην ίδια φωνή. βουληθῶμεν: το απαρέμφατο ενεστώτα. συνελθόντες: το β΄ πρόσωπο ενικού αριθμού προστακτικής στον ίδιο χρόνο και στην ίδια φωνή. ἅπαντα: τη γενική ενικού αριθμού του θηλυκού γένους. οὗτος: τη δοτική πληθυντικού αριθμού του ίδιου γένους. αἰσχρῶν: την αιτιατική πληθυντικού αριθμού του θηλυκού γένους στον υπερθετικό βαθμό. Μονάδες 10

Γ.3. α. Να χαρακτηρίσετε πλήρως τη συντακτική λειτουργία των παρακάτω όρων: τῶν ζῴων, τῇ ῥώμῃ, ταῖς ἄλλαις, καταδεέστεροι, ὄντες, θηριωδῶς. Μονάδες 6

β. Να γράψετε τις προτάσεις στις οποίες ανήκουν τα παρακάτω ρήματα και να τις αναγνωρίσετε ως προς το είδος τους: ἔχομεν, διαφέρομεν. Μονάδες 4